สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

212
โรงเรียนในสังกัด
39,610
จำนวนนักเรียน
2,923
จำนวนครูและบุคลากร
50
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 3
1.42
21 - 40 คน
 10
4.72
41 - 60 คน
 21
9.91
61 - 80 คน
 18
8.49
81 - 100 คน
 15
7.08
101 - 120 คน
 14
6.60
รวม
 81
38.21
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 61
28.77
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 40
18.87
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 21
9.91
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 9
4.25
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 212
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 81 แห่ง 38.21%

38.21%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 122 แห่ง 57.55%

57.55%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 9 แห่ง 4.25%

4.25%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 161 แห่ง 75.94%

75.94%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 48 แห่ง 22.64%

22.64%

ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 0.94%

0.94%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.47%

0.47%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
-ยังไม่กำหนดเครือข่าย-
รายละเอียดทั้งหมด