สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

183
โรงเรียนในสังกัด
17,321
จำนวนนักเรียน
1,874
จำนวนครูและบุคลากร
91
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 42
22.95
21 - 40 คน
 34
18.58
41 - 60 คน
 27
14.75
61 - 80 คน
 19
10.38
81 - 100 คน
 16
8.74
101 - 120 คน
 6
3.28
รวม
 143
78.14
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 25
13.66
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 5
2.73
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 6
3.28
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
1.09
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 2
1.09
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 183
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 143 แห่ง 78.14%

78.14%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 36 แห่ง 19.67%

19.67%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง 1.09%

1.09%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง 1.09%

1.09%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 104 แห่ง 56.83%

56.83%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 แห่ง 17.49%

17.49%

ประถมศึกษา จำนวน 40 แห่ง 21.86%

21.86%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 แห่ง 3.83%

3.83%
รายละเอียดทั้งหมด