สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

186
โรงเรียนในสังกัด
17,538
จำนวนนักเรียน
1,876
จำนวนครูและบุคลากร
92
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 42
22.58
21 - 40 คน
 34
18.28
41 - 60 คน
 37
19.89
61 - 80 คน
 17
9.14
81 - 100 คน
 16
8.60
101 - 120 คน
 8
4.30
รวม
 154
82.80
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 21
11.29
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
4.84
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
1.61
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
1.61
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.54
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 191
102.69
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 154 แห่ง 82.80%

82.80%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 33 แห่ง 17.74%

17.74%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง 1.61%

1.61%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 0.54%

0.54%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 105 แห่ง 56.45%

56.45%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 แห่ง 17.20%

17.20%

ประถมศึกษา จำนวน 41 แห่ง 22.04%

22.04%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 แห่ง 3.76%

3.76%
รายละเอียดทั้งหมด