คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายสมเร็จ อุดแดง
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นางรุ่งทิพย์ สายมา
  นโยบายและแผน
  นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  นางชลฤดี สวนนันท์
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์
  บริหารงานบุคคล
  นางสมรี เกิดกล่ำ
  พัฒนาครูฯ
  นายสุรชาติ ภูผาผุย
  นิเทศติดตามฯ
  นางดวงเดือน พูดสัตย์
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  นางวรพรรณ ภัทรกรณ์
  หน่วยตรวจสอบภายใน