ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
55010001
บ้านนาผา
TOT
fiber
200/100
ใช้งานปกติ
1284
2
55010002
บ้านน้ำครกใหม่
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
3
55010004
บ้านธงหลวง
TOT
hi-speed internet Fiber2u
100/200
ดี
749
4
55010006
บ้านไชยสถาน
3BB
ADSL
50/100
ใช้งานได้ดี
1498
5
55010007
บ้านศรีเกิด
โรงเรียนไปเรียนรวม
0
ใช้งานไม่ได้
6
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้
TOT
fiber
50/100
ดี
800
7
55010011
บ้านถืมตอง
TOT
fiber
50/150
ใช้งานได้ดี
856
8
55010013
บ้านซาวหลวง
TRUE
fiber
100/200
ดี
1476
9
55010014
บ้านนวราษฎร์
3BB
VDSL
50/100
ดี
1498
10
55010015
บ้านนาซาว
โรงเรียนไปเรียนรวม
0
0
0
0
11
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
12
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
TOT
fiber
250/450
ดี
4996
13
55010018
ราชานุบาล
cat
fiber
100/200
ดี
10000
14
55010019
บ้านวังหมอ
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
15
55010020
บ้านสะละภูเวียง
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
16
55010022
บ้านสันติภาพ
AIS
3G
8
ปานกลาง
749
17
55010023
บ้านทรายทอง
โรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
18
55010024
บ้านน้ำงาว
TOT
fiber
50/100
ดี
0
19
55010025
บ้านผาขวาง
TOT
fiber
50/150
ดี
856
20
55010026
บ้านผาตูบ
TOT
fiber
50/100
ดี
1498
21
55010027
บ้านผาสิงห์
TRUE
Fttx
200/100
ใช้งานได้ดี
1500
22
55010028
บ้านศรีนาป่าน
โรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
23
55010029
บ้านห้วยมอญ
TOT
fiber
50/100
ดี
845
24
55010030
บ้านเรือง
TOT
fiber
100/200
ดี
1498
25
55010031
บ้านดอนเฟือง
TOT
fiber
100/200
ดี
1498
26
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
27
55010033
บ้านบ่อสวก
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
28
55010034
บ้านป่าคา
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
29
55010035
บ้านต้าม
3BB
VDSL
50/100
ดี
1498
30
55010036
บ้านเชียงยืน
3BB
VDSL
50/150
ดี
749
31
55010037
บ้านน้ำโค้ง
TOT
tot fiber 2u 2port
50/150
ดี
1915
32
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
33
55010039
บ้านสะเนียน
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
34
55010040
บ้านสองแคว
TOT
fiber
100/200
ดี
1284
35
55010041
บ้านปางเป๋ย
TOT
fiber
200/400
ดี
3381
36
55010042
บ้านกาใส
TOT
fiber
100/200
ดี
690
37
55010043
บ้านวังตาว
CAT
ADSL
50/100
ดี
632
38
55010044
บ้านห้วยปุก
TOT
fiber
100/200
ดี
738
39
55010045
บ้านห้วยเฮือ
AIS
3G
6
ดี
1284
40
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
41
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา
AIS
3G
ุ6
ดี
1284
42
55010048
บ้านน้ำปาย
TOT
fiber
50/100
ดี
738
43
55010049
บ้านป่าสัก
TOT
fiber
100/200
ดี
1476
44
55010051
บ้านน้ำปูน
TRUE
Fiber Obtic
100/20
ดีมาก
856
45
55010052
บ้านน้ำพาง
TOT
fiber
100/200
ดี
0
46
55010056
มิตรมวลชน 3
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
47
55010057
บ้านร่มเกล้า
AIS
3G
8
ปานกลาง
-
48
55010058
บ้านน้ำตวง
TOT
VDSL
80/100
ดี
856
49
55010059
บ้านตอง
TOT
fiber
100/200
ดี
1498
50
55010060
บ้านก้อ
CAT
FTTx
50/100
ดี
749.00
51
55010061
บ้านแคว้ง
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
52
55010063
บ้านพรหม
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
53
55010064
ชุมชนบ้านนาคา
3BB
FTTx
30/100
ดี
1893
54
55010065
บ้านกิ่วน้ำ
AIS
3G
8
ปานกลาง
1175
55
55010068
บ้านห้วยบง
3BB
VDSL
30/100
ดี
2247
56
55010071
บ้านพี้ใต้
TOT
FTTx
50/100
ดี
1498
57
55010072
บ้านพี้เหนือ
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
58
55010073
บ้านเป้า
TOT
fiber
100/200
ดี
1498
59
55010076
บ้านฟ้า
TOT
FTTx
50/100
ดี
1476
60
55010077
บ้านวังยาว
3BB
VDSL
30/100
ดี
632
61
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
62
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
TOT
fiber
50/100
ดี
1498
63
55010080
ชุมชนบ้านหลวง
3BB
fiber
100/200
ดี
1915
64
55010082
บ้านน้ำหิน
TOT
fiber
100/200
ดี
632
65
55010083
บ้านเชียงของ
TOT
Fiber2U
100/200
ดี
1284
66
55010084
บ้านห้วยเลา
TRUE
3G
6
พอใช้
962
67
55010085
บ้านนาหล่าย
TOT
fiber
100/200
ดี
1498
68
55010086
บ้านบุ้ง
TOT
fiber 2 U
100/200
ดี
1498
69
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
TOT
fiber
100/200
ดี
5000
70
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง
TOT
fiber 2 U
100/200
ดี
749
71
55010089
บ้านพืชเจริญ
TOT
fiber
50/100
ดี
1498
72
55010090
บ้านน้ำพุ
3bb
VDSL
30/10
ปกติ
632
73
55010092
บ้านเปา
3BB
VDSL
100/200
ดี
1926
74
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย
TOT
fiber 2u 2 port
100/200
ดี
1846
75
55010094
บ้านนาไค้
TOT และ 3BB
fiber
1000/500
ดี
1476
76
55010095
บ้านทัพม่าน
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
77
55010096
บ้านใหม่
3BB
VDSL
100/200
ดี
1926
78
55010097
บ้านหัวเมือง
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
79
55010099
บ้านน้ำหก
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
80
55010100
บ้านหนองบัว
TOT
fiber
100/200
ดี
1498
81
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
3BB
VDSL
30/100
พอใช้
631
82
55010103
บ้านศาลา
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
83
55010104
บ้านสถาน
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
84
55010105
บ้านนา
TOT
Fiber
100/200
ดี
1,059
85
55010106
บ้านน้ำลัด
TOT
Fiber
100/200
ใช้งานได้
1498
86
55010108
บ้านสันทะ
TOT
fiber optic
50/100
ดี
1819
87
55010109
บ้านเชตวัน
True
3G
200/100
ดี
149
88
55010110
บ้านห้วยส้ม
TRUE
FTTx
30/100
ปานกลาง
0
89
55010111
บ้านห้วยจอย
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
90
55010112
บ้านส้าน
AIS
3G
8
พอใช้
1175
91
55010113
ประกิตเวชศักดิ์
3BB
VDSL
30/100
ดี
3317
92
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
3BB
ADSL
100/200
ดี
4922
93
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
TOT
Fiber
400/400
ดี
374.50
94
55010116
บ้านดอนไชย
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
95
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล
TOT
fiber
100/200
ดี
1916
96
55010120
บ้านท่าลี่
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
97
55010121
บ้านหลับมืนพรวน
3BB
FTTx
100/100
ดี
1498
98
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร
TOT
fiber
100/200
ดี
1975
99
55010123
บ้านปางสา
TOT
fiber
100/200
ดี
1476
100
55010124
บ้านนาเคียน
TOT
fiber
50/100
ดี
1498
101
55010125
บ้านครกคำ
TOT
fiber
100/200
ดีมาก
1498
102
55010126
บ้านนากอก
TOT
fiber 2 U
100/200
ดีมาก
1498
103
55010127
บ้านป่าสัก
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
104
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย
TOT
fiber
100/200
ใช้งานได้ดีมาก
1498
105
55010129
ทุ่งศรีทอง
TOT
fiber
50/100
ใช้งานได้ดี
1498
106
55010130
ศรีนาชื่น
TRUE
FTTx
100/200
ดี
1476
107
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม
TOT
FTTx
200/100
ดี
1498
108
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
109
55010133
บ้านนาเหลืองใน
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
110
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
111
55010137
บ้านสาลี่
TRUE
4G
8
พอใช้
640
112
55010138
บ้านน้ำมวบ
TOT
FTTx
100/200
ดี
1284
113
55010140
บ้านแม่ขะนิง
TOT
FTTx
50/100
ดี
0
114
55010141
ภูเค็งพัฒนา
AIS
3G
8
พอใช้
642
115
55010143
ไตรธารวิทยา
AIS
3G
6
พอใช้
1176
116
55010144
บ้านหัวนา
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
117
55010146
บ้านวัวแดง
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
118
55010147
บ้านสาคร
3BB
VDSL
10/30
ดี
632
119
55010148
บ้านท่ามงคล
3BB
VDSL
30/100
ดี
1896
120
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม
3BB
VDSL
30/100
ดี
1262
121
55010150
บ้านไพรอุดม
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
0
0
0
0
122
55010151
บ้านฮากฮาน
AIS
4G
8
พอใช้
1175
123
55010152
บ้านบ่อหอย
3BB
VDSL
30/100
ดี
1893
124
55010153
บ้านสะเลียม
AIS
3G
6
พอใช้
642
125
55010154
บ้านห้วยหลอด
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
126
55010155
บ้านป่าหุ่ง
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
127
55010156
บ้านนาก้า
AIS
3G
8
พอใช้
1175
128
55010158
บ้านสาลีก
TOT
fiber
100/200
ดี
1498
129
55010159
ชุมชนบ้านใหม่
TOT
FTTx
100/300
ดี
1915
130
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร
USO NET
-
-
พอใช้
-
131
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่
TOT
fiber
100/200
ดี
2022
132
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
TOT
FTTx
50/100
ดี
738
133
55010163
บ้านนาสา
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
-
-
-
-
134
55010164
บ้านไหล่น่าน
TOT
FTTx
100/200
ดี
1284
135
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา
AIS
3G
ุ6
พอใช้
642
136
55010167
บ้านชมพู
true
fiber optic
200/100
ดี
1476
137
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
138
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น
TOT
FTTx
100/200
ดี
1476
139
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น
TOT
FTTx
50/100
ดี
1380
140
55010171
บ้านพะเยา
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
141
55010172
บ้านอ่ายนาผา
TOT
FTTx
30/100
ดี
0
142
55010173
บ้านนาไลย
3BB
VDSL
50/100
ปานกลาง
1498
143
55010174
บ้านปงสนุก
TOT
ADSL
50/100
ดี
1498
144
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง
TOT
ADSL
100/200
ดี
1790
145
55010176
บ้านค้างอ้อย
3BB
VDSL
30/100
ดี
749
146
55010177
บ้านน้ำเลา
TRUE
4G
6
พอใช้
650
147
55010178
บ้านห้วยนาย
TOT
FTTx
50/100
ดี
1476
148
55010180
บ้านคำเรือง
TOT
FTTx
200/400
ดี
1498
149
55010181
บ้านนาบอน
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
150
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
TRUE
fiber
100/200
ดี
1924
151
55010183
บ้านนายาง
TOT
ADSL
100/200
ดี
1498
152
55010184
บ้านปิงใน
3BB
VDSL
100/200
ดี
2996
153
55010185
บ้านปิงหลวง
TOT
FTTx
50/100
ดี
1476
154
55010186
บ้านน้ำแพะ
TOT
ADSL
50/100
ดี
0
155
55010187
บ้านน้ำลี
AIS
3G
8
ดี
1068
156
55010188
บ้านน้ำเคิม
AIS
3G
8
พอใช้
1500
157
55010189
บ้านนาคา
3ิBB
VDSL
30/100
ดี
1498
158
55010190
อนุบาลเมืองลี
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
159
55010191
บ้านน้ำอูน
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
160
55010192
บ้านโป่งคำ
3BB
VDSL
30/100
ดี
1497
161
55010194
บ้านดู่พงษ์
3BB
Fttx
100/200
ดี
680
162
55010195
บ้านสบยาง
TOT
ADSL
30/100
ดี
845
163
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา
True
Fiber
300/150
ดี
2000
164
55010198
บ้านป่าแดด
TOT
ADSL
50/100
ดี
749
165
55010199
บ้านศรีบุญเรือง
TOT
Fiber
100/200
ดี
1,498
166
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว
TOT
FTTx
100/200
ดี
1480
167
55010201
บ้านศรีนาม่าน
TOT
FTTx
100/200
ดี
1680
168
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา
AIS
4g
8
ดี
1926
169
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์
AIS
4g
8
ดี
1175
170
55010204
บ้านปางช้าง
TRUE
4G
8
ดี
1099
171
55010206
บ้านหัวนา
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
172
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
TOT
ADSL
100/200
ดี
1498
173
55010208
บ้านม่วงใหม่
3BB
VDSL
30/100
ดี
1498
174
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
175
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน
TOT
FTTx
100/200
ดี
1915
176
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง
เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม
177
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ
TOT
FTTx
100/200
ดี
1284
178
55010216
บ้านทุ่งน้อย
TOT
Fiber Optic
100/50
ดี
631.30
179
55010217
บ้านฝายแก้ว
เรียนรวม
180
55010219
บ้านห้วยไฮ
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
181
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
เรียนรวม
182
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
183
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด
TOT
FTTx
100/200
ดี
1498
184
55010226
บ้านเมืองจัง
CAT
FTTx
100/100
ดี
1500
185
55010228
บ้านหาดเค็ด
TRUE
FTTx
100/200
ดี
1283