คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นายสมเร็จ  อุดแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประธานกรรมการ

นายเจน  ดีสีใส
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
นางศุภลักษณ์ ไชยสถาน
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายธีรทัศน์  ธนเศรษฐ์วรากิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดุสิต  ยาใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภาวัต  สัตยวงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเกียรติ  รัตนวิฑูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถนอม  ศักดาศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรชาติ  ภูผาผุย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการและเลขานุการ