ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
338
868
1,206
0
1
1
40
2
42
21
52
73
187
367
554
586
1,290
1,876

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1,875 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010001 บ้านนาผา นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010001 บ้านนาผา นางอมรา ชาญชัยภูวดล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010001 บ้านนาผา นางจินตนา ปันทะลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010001 บ้านนาผา นางพิกุล ปาระมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010001 บ้านนาผา นางสาวนภาลักษณ์ จักรน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010001 บ้านนาผา นายธณภัทร สมสนุก พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010001 บ้านนาผา นางสาวประกาย กันยะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010001 บ้านนาผา นางสาววรารัตน์ อุ่นคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010001 บ้านนาผา นางสาวณัฏฐวณีย์ สุรินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายสมควร น้ำเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางธูปทอง ดุสิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางมนัสนันท์ อุดใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางปุณญดา อาจกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางพัทธ์ธีรา มหายศนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางเยาวลักษณ์ คำวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสาวดุจเดือน ยากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสุดาพร คุณยศยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางวราภรณ์ ลินเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายชัยยันต์ ช่วยพรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางพัชรินทร์ ชมศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางวิลาสธนัน ขำบาง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางวิมลสิริ วรรณมณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสาวรัตนา เงินปัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสาวขวัญนภา กุณาวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสาวขวัญฤทัย กาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายณัฐพงศ์ เคร่งครัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายวรนาถ ยาใจ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสาวทัศณี วงค์ศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010004 บ้านธงหลวง นางนงค์เนตร จงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010004 บ้านธงหลวง นางชัชฎาภรณ์ มาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010004 บ้านธงหลวง นายมงคล มีชำนาญ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010004 บ้านธงหลวง นางสาวสรชนก จองกว้าง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010004 บ้านธงหลวง นางสาวบุษบา อ่อนนาเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010006 บ้านไชยสถาน นายอลังการ กุลหนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวสายสวาท เกษนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน ว่าที่ ร้อยตรีสมนึก อินทร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางพรพิมล ยอดศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นายเด่น วงศ์ไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางรัตนา หลวงขันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางกฤษณา ยาเภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางศศิธร ปันทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวดารารัตน์ กิติยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวพิชญาภา เหลี่ยมวิรัช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010006 บ้านไชยสถาน นายธานินทร์ ทะขัตธีติ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010006 บ้านไชยสถาน นายนพพร อุ้มเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวกรกมล สุขยิ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010006 บ้านไชยสถาน นายจงฤทธิ์ สายมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวจิดาภา ยะยม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ สิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาวกัญญพัชร อยู่สำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางพาฐิฎาภรณ์ ดอนนันชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสุรีย์ นันคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาวรัชนีกร งามขำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาววาสนา ธรรมพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาววราภรณ์ ยศกันโท ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาวเกษรินทร์ บำเรอสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010011 บ้านถืมตอง นายอภิสิทธิ์ สอนทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นายณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นายเหรียญทอง คำวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางราตรี สงวนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางฟองจันทร์ สุกสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางนฤนาท แก้วเก่า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวรัตติกาล ผายแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวภัทรวดี ปิตะฝ่าย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวอำพร อิ่นอ้าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010011 บ้านถืมตอง นางเกษศรินทร์ เทพเสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวพิชชาภัทร์ พงค์สุภวัฒน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นายณัฐพงษ์ ซาวเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวศิริณญา คำเขียว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวกรรณิการ์ แซ่เล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวปริยานุช มาโน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวกนกวรรณ อุ่นอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวชลันดา ยอดยิ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010013 บ้านซาวหลวง นายธงชัย ช่อฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางเพียรจิต พัฒนสุรังค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางเพียงรวี อินน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางชวนพิศ สุทธิแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางสุชานันท์ ศีลธนทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางศุภกร ใจบุญมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางอรไท วัฒนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางสาวณัฐชนันท์พร วงค์สิริ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010013 บ้านซาวหลวง นางสาวรัชดา สายอนันท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010014 บ้านนวราษฎร์ นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางสมพร มินทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางสาวจีรนันท์ คำวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางนงลักษณ์ สุภานิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางอรพวง ชุ่มใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางอรทัย แปงผางา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010014 บ้านนวราษฎร์ นายเสถียร สายคำกอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010015 บ้านนาซาว นางจีรนันท์ ตันธะนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010015 บ้านนาซาว นางพาธินีย์ ศรีนวลใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010015 บ้านนาซาว นางปิยวรรณ แผลงศร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นางดารารัตน์ ไชยภักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นางมัณฑนา ภูริปัญญาวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นางสาวสุทธิกานต์ เฟืองแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นางสาววิชญาพร มะลิซ้อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นายพีระพงศ์ วงค์ตะวัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางประทุมรัตน์ มหายศนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางลักขณา เชาว์โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายอำนาจ ศรีตระกูลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศุภวรรณ สุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางนงลักษณ์ ร่อนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุพรรณี มะโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางมยุรี พึ่งทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวาสนา กรรมชะนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวาสนา ศิริจำนงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางอารีย์ บุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุธิกานต์ ม้วนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางดารุนีย์ กองยักษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวาสนา คนสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางเครือวัลย์ จะนะพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายศุภพงค์ ร่วมจิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุพัตรา ปิติรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางนิมมนา ธิขวัญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายรัฐพงษ์ ศศิวิมลพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายมัธยม อ่อนน้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสายรุ้ง ติ๊บขัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางพนมพร ไชยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางอังคณา ร่วมจิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายศักดิ์เกษม สมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางบุศกร มหาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางแสงเดือน คำปัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายพิษณุ มะโนชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุดาพร สอนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางณัฐปภัสร์ มหาวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศิริรัตน์ จันนันทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางปนันท์ยา ปิตากรุณา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางโศภิต อินทะรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางมณฑาทิพย์ ใจบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศิริพร พันหนูเทียน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจันทรา รักศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางแวววิมล ด้วงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวสุพรรณี คำนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศุภการย์ ดีพรมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวรรณดี ไชยราชา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายอภิชัย ธนบุญเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวอมรรัตน์ เกษมรัตนพร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวระพีพรรณ กันฑะวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายณัฐวุฒิ อุดแน่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายวชิระ ธุระกิจเสรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาววิเรขา ปัญจมานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจีรวรรณ ธนามี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุนิสา สปิลเลอร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวกุลธิดา วงศ์เทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางนภาพร นุปิง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวอังคนา มงคลชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางโสภา สีทา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางกัลยาณี พุทธวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางมัลลิกา เจดีย์ถา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางเกศรา ศรีตระกูลวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายเสาร์คำ เชียงทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางชลธิลา อุปจักร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวปวรรัตน์ ยอดอ้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวบุษบาวัลย์ พรมงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวปณิสรา ติ๊บปัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางพรางคณี จันต๊ะกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจินดาภัทร์ โนไชยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายวรากร พิศดาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายชนาธร เหมือนโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวปานศิริ อินวุฒิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวภัทรีพันธุ์ ทิพย์บุญศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวณัฐการณ์ สารทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวกนกวรรณ ใชยจริม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวเนตรนภางค์ พรมนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวพิมพ์ชนก นาหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวชรันดา หยาดยศทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวพร้อมพร สระคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวกนกพร อุปทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจรัสลักษณ์ ยะราช ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวพิรีย์พร พันธจักร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายวิทูร จันทูร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายณัฐพงษ์ คำมอญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายภาคภูมิ แสงคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางรุ่งทิวา โพจา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายสงกรานต์ นันติ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวพรพิมล กองจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายวิชัย นวลสิริกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายนฤพนธ์ ธนะขว้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวจิราวดี ขันแข็ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวเมย์ พัทนัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจอน่า เม อักโทโต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาววิไล รุ่งเรืองวิเศษกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวกมลวรรณ สวนสง่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวจารุวรรณ คำปิน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางฐานนันท์ ตายอด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายสุวรรณ นนปินะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายปิยวัฒน์ ทิพย์ปิยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางบำเพ็ญ คำตัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางเมธาพร อามาตยวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศิริลักษณ์ ขจรศักดิ์พันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางชมภูนุช โนเขื่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกาญจนา สมคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววาสนา วิมล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางวินิตย์ จันต๊ะวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางขวัญฤทัย วงค์แจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางพัชรินทร์ โนทะนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางนันทิรา เวียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางรสริน รังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศรินทร์ลักษณ์ สวนคำศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวจิดาภา ศรีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสมศรี วรรณวิไลย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางมาลินี ทองรอบพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสุวารี แก้วบรรจง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสุภาวดี สอนทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววุฒิตา ยังปิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางบรรยาย สัญญาเขื่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายนิรันดร์ พันหนูเทียน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวพรทิพย์ นุหน่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวศศิธร คำผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางวรรณิศา ธนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวฐานิศรา กุศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางฉวีวรรณ สวนจักร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางเรืองรอง เชียงลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางนฤมล ช่องคันปอน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวนันทา กุมภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศรีทอน ชูเอียด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกุลจิรา รัตนศิลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศุภัสรา อินถา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวลออ แยนสัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางรุ่งนภา ภู่เจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวจีราภรณ์ ทิพวิไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางณัฐกมล โทนสูงเนิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายบุรินทร์ ชมศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายชำนาญ ชาวแหลง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวอัมพิกา แก้วพุธ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวมลิวัลย์ ช่างพูด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวเจธนี ศิริมาตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายอนุศาสน์ สิทธิวุฒิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายภาคภูมิ สิทธิวุฒิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายธวัชชัย ตนภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางรินท์ปรียา สิริภควัฒน์กุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวมณทิรา คำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางนิภาวรรณ พรหมวงศนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางถลัชนันท์ สุวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกุพชกา ศรีมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววิภารัตน์ วงศ์ยาไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางรัชนีบูรณ์ ใจประสงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวดวงดาว เดชเสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววิไลลักษณ์ ชาวแหลง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสุภัสรา นิจิรัมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสิริรัชต์ ขัดแปง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสุรีพร เสาร์วงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวธนพร ปัญญานะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางอุษณีย์ ใบบัว เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นายอดิศร เมฆะแสน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นางจำเนียร สรรพช่าง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นายจรัญ สิทธิ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นางสาวพรวิจิตร โนทา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010018 ราชานุบาล นางอัจฉรา อุ้มเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นายประกอบ วังสาร จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นางสาววลักษณา ณ น่าน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นางจารุณี สวนเครื่อง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นายสถาพร เรือนอุ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางกรรณิการ์ ช่วยศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวภาสินี ทองรอบพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นเรือน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวสุตาภัทร การินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวชุติมา กันจะนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวกนกพรรณ นันไชยวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวจิราภรณ์ บุญกาวิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวปาณิศา ทิขัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาววิชุดา ด้วงกูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นายวีรวัฒน์ ปัญญา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวพิชชากร สกุลกันต์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางพิมพ์พิศา อรินทร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวชยาภรณ์ เทพอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นายวชิราเมศวร์ เทพวงศ์เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวพัชรมน พันธ์ุเวช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางประการ ปัญญามั่ง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางนงลักษณ์ จันตระ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางบัวคำ ธรรมเชียง แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นายกิตติ์ธนัตถ์โชติ ศรีพลพรรค ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวกนกพิชญ์ ยาใจ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวเผื่อ พิมพ์เงิน ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางประกาย แสนธิ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010019 บ้านวังหมอ นางศรีวิริน เวชอนุรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010019 บ้านวังหมอ นางทัศนีย์ รัตนศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010019 บ้านวังหมอ นางสาวจาริณี แก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010019 บ้านวังหมอ นางสาวอัจฉนันท์ พรมดวงดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010020 บ้านสะละภูเวียง นางวรามาศ สีหราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010020 บ้านสะละภูเวียง นางสาวิณี แก้วศรีวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010022 บ้านสันติภาพ นายฆนรุจ กันคุ้ม ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
55010022 บ้านสันติภาพ นายจักรกฤษณ์ เพชรไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010022 บ้านสันติภาพ นายลายยาง แซ่จ๋าว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นายธีร์ ทินกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นายณัฐพงษ์ สุยาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางพิกุลทอง มูลด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางปริญญาพร กาทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวลัดดาวรรณ เขมาภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวรัตนา พรมเกษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นายวีระ สุทธการ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นายพายัพ ชมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางฐิติพร สิทธิภารัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวภรณ์ทิวา กะรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวมัลลิกา แก้วจ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวมุธลินทร์ อินต๊ะสอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวกนกนภัส ปันแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางฑวิวสรร โล่ห์สุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางกชพร อิ่นแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวศิริกานต์ ศรีธิยศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นายวิชัย แซ่โฟ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวพัชรา ศรีจันทรากูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นายสุพจน์ ภิราญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางสาวเกศินี ธิปันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางชญาณินท์ จันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางดวงฤทัย อินขาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางคุณากร ภิวันแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นายนพรัตน์ ดอนกาวิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นางสาวณัฐติยากร มัชฌิมะ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นายสาคร มังคละ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นายสิรวิชญ์ ไชยศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010025 บ้านผาขวาง นางสาวชลิดา พรมโน ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นายสงัด วรรณวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวอัญชลี ตันโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางวรีลักษณ์ โทสุรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวทิพวรรณ จันยา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางอรวรรณ กันธิยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวพรพิมล บุตรการ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010026 บ้านผาตูบ นายชาญณรงค์ บุตรการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010026 บ้านผาตูบ นางจิรวรรณ แปงล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวปวีณ์สุดา สารถ้อย ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010027 บ้านผาสิงห์ นางสังวาล ขำคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010027 บ้านผาสิงห์ นางอุไรวรรณ ช่างเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010027 บ้านผาสิงห์ นางสาวนภัค สมศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010027 บ้านผาสิงห์ นายอภิมุข วัชร์พรกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010027 บ้านผาสิงห์ นายสมควร รินอินทร์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010027 บ้านผาสิงห์ นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นายแดนกมล กาโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวจุฑาทิพย์ อินต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางเอมอร โชติธนโยธิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสมจิตร พรมสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวสุนีย์ เมืองเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางบุษบา นภัสชุติกาญจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางนุจิรา นิลาพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นายเดชดนัย มหายศนันท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวชลนิชา ขันเชียง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวรักชนก คำสุหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นายบุญส่ง แดนคำปา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010030 บ้านเรือง นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางกมลวรรณ รวมคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางพรพิมล กองแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางสิรินาฏ เถระสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางบุษย์ศรี กฤตยาวิเศษศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010030 บ้านเรือง นายประสนธิ์ ทะอินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010030 บ้านเรือง นายวีรชาติ ถาธนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010031 บ้านดอนเฟือง นายธีระพงษ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางอารี อินทรรุจิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางอรสิริ หมื่นโฮ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางเสาวลักษณ์ พุฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางนิตยา ธงสามสิบเจ็ด ครู (พนักงานงานราชการ) ปฏิบัติการ พนักงานราชการ
55010031 บ้านดอนเฟือง ว่าที่ ร.ต.หญิงศิเรียม ทะอินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010031 บ้านดอนเฟือง นายพงษ์ศักดิ์ ศรีทิพย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นายรุ่ง สุขหมื่น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นางกาญจนา ซาวจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นางจินดา แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นายเล็ก แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นางธีรภรณ์ พุฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นางเพชรรัตน์ สายยาโน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นายปรินทร พรมสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นายเสวียน สายภูเรือน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นางสาวนงเครีย บุญศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นางสาวสุรางค์รัตน์ ใจบุญมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010036 บ้านเชียงยืน นายวันชัย โชติธนโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางพินธรัตน์ ขันเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางสาวนฤมล หงษ์เงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางวิไลภรณ์ มณีวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางสนธยา พุฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางสาวศศินันท์ กามาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นายสุรเวศม์ ปัญญา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010036 บ้านเชียงยืน นางสาวนภาพร พรมวัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010036 บ้านเชียงยืน นางสาวกรรณิการ์ ซาซง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสายสมร วงศ์วาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางธิดารัตน์ ปั้นบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางรุ่งจิต กิติยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางปิยากร เสริมชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายภาสกร พรมสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายอนุสรณ์ วรรณวิภูษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางบุญชิน วิชัยต๊ะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางวาสนา คำอุด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางนิตยา สิงตะนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางมนันยา เปรมประสิทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางจงจินต์ จิตประสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาววิระวรรณ ตันติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายศราวุฒิ ธนะขว้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวสิรนันท์ ไชยสาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายจีรพงศ์ กันบุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายเด่น อุดตา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวสุพรรณี เป็งชิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นายกฤษติกร แปงผางา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นางสาวกานติมา หน่อท้าว ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นายสกล ธนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางพัชรรดา เสน่หา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางรัตนาภรณ์ เทพกอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางแข่งแข โรจนวิสิฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางเจือจันทร์ วรรณวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางวนารัตน์ ทิพย์สร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางธนิดา กันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางขวัญจิต ปาละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสุภรณ์ ทองตีฆา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางนิตยา คะใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสาวปรียาภรณ์ สะสม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสาวสุกัญญา ท้าวสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นายสุชาติ คนการณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางโสภิส ช่อฟ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางศกุลตลา ชมชื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นายชัยพิสิษฐ์ เพชรอมรเมธากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสาวณัฐกฤตา วงค์ก๋า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นายมิ่ง ไชยเรือน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010040 บ้านสองแคว นางสาววิไลวรรณ กองนันท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010040 บ้านสองแคว นางสาวปรารถนา กองคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นางสมิหลา แซ่จาง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นางสาวพิชญาภา วิเศษกันทรากร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นายพายุ แซ่ท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010040 บ้านสองแคว นางสาวพิชญนัทธ์ มังป๋อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010041 บ้านปางเป๋ย นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวกนกวรรณ อายุยืน ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายประทีป ภิมาลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวอารยา ปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสุภัตรา ภูผาคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวพัชรินทร์ อินสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายเกียรติยศ ศาสนศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสมร ณ ลำปาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางกาญจนา ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางรำพึง ดีสีใส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางวลัยพร บังเมฆ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวพรรณนิภา ทิพย์ปิยสกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางพยอม บุญยะกาพิมพ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายศรายุทธ สุทำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวพวงผกา อนันต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวธัญลักษณ์ รักษาวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางปริญญา สวาดิ์วงศ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010041 บ้านปางเป๋ย นายชูชาติ ดวงคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวกันยารัตน์ สายปราง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสไบทิพย์ อินไสย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010041 บ้านปางเป๋ย นายเซ้ง แซ่โซ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวสุจิตรา แซ่ว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010042 บ้านกาใส นางนิชาภา มูลหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010042 บ้านกาใส นายโยธิน ดินสอแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010042 บ้านกาใส นางสาวละม้าย คำมูล ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010043 บ้านวังตาว นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางวรนุช ศรีธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางนิตยา พันรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางกฤษติยา พลายสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางเพียงดาว เมืองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นายเฉลิมศักดิ์ เพชรดิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010043 บ้านวังตาว นายกิตติคุณ พันรัง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010043 บ้านวังตาว นายสมบูรณ์ ไชยยงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010043 บ้านวังตาว นางสาวณิชามล ปรัญญา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010043 บ้านวังตาว นางสาวกาญจนา ทิพย์พงศ์ทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010044 บ้านห้วยปุก นางสาวศศิประภา อุ่นเรือน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010044 บ้านห้วยปุก นางสาวดาราพร เบอร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายเอกประภู อิ่นป้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายเดชา ปิงยศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายทศพร พรมมี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายดอน กาไรทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010045 บ้านห้วยเฮือ นางสาวสุนิษา บุญอิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายแสวง ไชยมงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายธงชัย พุฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางฉัตรกมล รวมสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวนฤมล หาญกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวรินนา ไชยสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวประณีต สาระถี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางวัลลา ยอดหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายสมคิด นันคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายไพบูลย์ พุฒพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายประพันธ์ ภาภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางรัชฎาภรณ์ กิวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายไพบูลย์ วงศาระ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางกนกลักษณ์ วงศ์ราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายชุติวัติ ทาฤทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวภัทรวดี สิทธิวัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวสุภาภรณ์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายกำพล เมืองคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวมณีรัตน์ อุทธวงศ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010048 บ้านน้ำปาย นายสมหวัง วงค์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นายธีรวัฒน์ กุศล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวพรชนก สุภาแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นายนิรันดร์ ใจจริม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นางปิติพร ธรรมราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวธนัตชนก วาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นายสิงห์ทอง อุตยะราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวจีระประภา การัตน์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010048 บ้านน้ำปาย นายณัฐพล กองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวพิมพ์กมล คำมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นายประเสริฐ ใจน่าน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวกัญญาวีร์ สุขแปง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นายวีรยุทธ ชัยภาคย์พิบูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวบุษยารัตน์ สิงห์คำโล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางวิชชุดา วัฒนาตระกูลวงศ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวนิชานาถ เตชะพิมพ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวเยาวลักษณ์ อุดยะเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวกนกวรรณ เมืองพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวกนกวรรณ พรมเกษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010051 บ้านน้ำปูน นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010051 บ้านน้ำปูน นายปิยะพงษ์ ศรีอักษร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010051 บ้านน้ำปูน นางสาวพัชนี สุทธิไส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010051 บ้านน้ำปูน นางสาวชนิกานต์ อินขาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010051 บ้านน้ำปูน นางสาวมณฑาทิพย์ วัฒนาตระกูลวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010052 บ้านน้ำพาง นายเอกชัย สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวนางสาววรัญญา สมัครเขตวิทย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นายโกสุมภ์ ชมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางขวัญมนัส พงษ์รัตนานุกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวสุภาวดี จันทร์เสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวอังศุมาลิน เทพสุริยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นายศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นายสมมาตร สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวจารุวรรณ พงศาผดุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางจตุรพร คำจิตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวอันธิการณ์ สุทธิไส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010057 บ้านร่มเกล้า นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายใจ ศิริวารัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายกฤษกร เรืองวิทยนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายชูวิทย์ พงศ์ศิริยานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายยงยุทธ สมนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายกิตติศักดิ์ กุนามา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวทิพย์สุดา มังกรกิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวจิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางประวันพัสตร์ ถวิลไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายนิพนพันธ์ นาคอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายอรรณพ แย้มรุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวรจนา นันท์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายณัชพล เทพจันตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวปวรรัตร์ อำมลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวกนกทิพย์ สุทธการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010057 บ้านร่มเกล้า นายธนภัทร ผลเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวภคพร พงศ์ศิริยานนท์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสุภารัตน์ ศิริมาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวสายรุ้ง เสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สิทธิวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวสุพัตรา จันต๊ะพรมมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวอนิสา ปันทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวกานต์นิภา มะโนชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายสนิทพงษ์ พรมคำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายจิรวัฒน์ ขอกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ บรรจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายสมพร หงษ์ยี่สิบเอ็ด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวชุณหกาญจน์ ยศไทย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายวัชรชัย ทะสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายสุทิน บุญงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวคันฉัตร เชียงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวมัลติกา ยะแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวกัญญาวีร์ บัดแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวทารินทร์ ยอดอ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวชนาภรณ์ เมฆแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวกฤษณา แซเล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวกนกวรรณ ปัญญาใจ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010058 บ้านน้ำตวง นายธนาวุฒิ​ มนต์ขลัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010058 บ้านน้ำตวง นายพงษ์พัฒน์ วัฒนาตระกูลวงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010058 บ้านน้ำตวง ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010059 บ้านตอง นายวุฒิชัย โลนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางเกศริน อินต๊ะภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นายภูเบศ ธรรมลังกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางรุ่งนภา คำมงคล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางมนธิรา จันทฑีโร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นายกฤษฎา เทพพงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นายกรภัทร์ เย็นใจมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางสาวภูริชญา สุทธิไส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นายสิทธิกร สอนทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางสาวบุณญานุช สีแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางสาวชญานิศ กันทะสีมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางศรีแพร มั่นเหมาะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010059 บ้านตอง นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010059 บ้านตอง นางสาวฐานิสรา ใบยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010059 บ้านตอง นายเอกลักษณ์ นวพงษ์ศิรินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010059 บ้านตอง นายพงศกร บูรณเทศ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010059 บ้านตอง นายภรัณยู ขัติเนตร อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010060 บ้านก้อ นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ นางดารุณี ไชยช่อฟ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ นางพิมพ์วรีย์ ผัดผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ นางสาวบัวลอย ยอดออน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ นางสาวสุพรรณี นวลคำวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ นายเมธินทร์ แก้วโก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010060 บ้านก้อ นางสาวดวงพร อินทร์แพรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010060 บ้านก้อ นายฐิติพงษ์ อุตยะราช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010060 บ้านก้อ นายอดิศร ภูยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010061 บ้านแคว้ง นายไพโรจน์ กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นายกำพล คำเกิด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นายเอกชัย ปิจดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวจิราพร มหานิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวณัฐธิดา พรมดวงดี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010061 บ้านแคว้ง นางสาววริสา วิชัยคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010061 บ้านแคว้ง นายเจนณรงค์ ร่วมวงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวสุกัญญา ขัติเนตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010061 บ้านแคว้ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญลัดดา อนันตภักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010063 บ้านพรหม นายบัญชา พรพิชัยเวทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010063 บ้านพรหม นางสาวดวงดาว พรมจันที ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010063 บ้านพรหม นางประทิน นวลอนงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010063 บ้านพรหม นางสาวศิริกานต์ กามินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010063 บ้านพรหม นางสาวกัญญณัช ทะนะ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010063 บ้านพรหม นางสาวปราณปรียา แคว้งใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010063 บ้านพรหม นางสาวพรพรรณ แคว้งใจ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสุวิญชา คำแปงตัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางเยาวลักษณ์ ขัติเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาลี นันภิวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายอนุชิต แก้วหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายชัยชนะ โพธิ์ศรีทองสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวเวฬุวัลย์ ไสยมรรคา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางอัญธิกา ป่าหวาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายสมยศ แคว้งไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวชวัลรัตน์ แปงอุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวกฤษฎาพร กันใจมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวรวิษฎา ทะสม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นางสาวอรณิชา ยะปันดิษฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นายธีรวุฒิ เยี่ยมยุทธวงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ธิดาวงษ์สกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นางสาวแวว กำนันตน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นายฤทธิศักดิ์ พงศาวิภาวัฒน์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010068 บ้านห้วยบง นายน่านนที คำแปงตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวรุ่งพิวา แคว้งอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นายอุเทน แคว้งใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางภัคจิรา เย็นใจมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวรัชนีกร พงค์ศิระกิตติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวเบญญาภา ตุ้ยเต็มวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นายสง่า พรานดี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวธัญชนก อารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010068 บ้านห้วยบง นางพนารัตน์ มาณกิจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นางปิยะนาถ ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางธนพร เพราะจะโป๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นายอานนท์ ขันทะยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางนิศารัตน์ บรรจง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นายวีรยุทธ ศรีมูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาววาทินี หนองไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาวจุรีย์รัตน์ พนะสันต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาวสุกัญญา อายุยืน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010071 บ้านพี้ใต้ นายพชรวร คนอยู่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นางณฐพร จองกว้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นายวิธนวัฒน์ น้ำพี้ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาวเนตรนภา กาวินคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010072 บ้านพี้เหนือ นายสราวุธ สุขยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010072 บ้านพี้เหนือ นายสรรพวุธ อินทร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010072 บ้านพี้เหนือ นายมานัส จิวหา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางทัศนีย์ สมศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นายเจริญ อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวโชติมา แก้วปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวปาณิศรา แก้วปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวสุรศรี แสงบุญเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นายศรเทพ ลำภาษี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010073 บ้านเป้า นางสาวอทิตยา เชื้อหมอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นายศราวุธ อิ่นคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นายประเสริฐ ถิ่นบ้านใหม่ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นางสาวคนึงนิจ หมอป่า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นางสาวศุภกร ศรีสังวาลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010076 บ้านฟ้า นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายชนะชัย จิณะเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายภูริวัฒน์ สีสนิท ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวนิภาพร จันทร์ดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวภิภัสรา ยศอิศวกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวสุพรรษา กุณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสลิตา พรมไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายชัยวัฒน์ อุ่นพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายสกุลฉัตร ยานะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางปิยะนันท์ ชินายศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวกาลิตา ดีค่ายคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายวิทยา เมฆะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสุกัญญา ยอดปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวจิดาภา ศรีมูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวภัทรวรรณ ยองใย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวธารทิพย์ เชื้อหมอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010076 บ้านฟ้า นายสวัสดิ์ คำลือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010077 บ้านวังยาว นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นายยุทธกร ถามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางพัฒนา ศรีเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวบุญพร้อม แพทย์สมาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางราตรี สุดสม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวสุรีย์ ตาวัง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางปวิสา ลำคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวมนัสวี เนตรยอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวรุ่งนภา โนพิยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวกิ่งสอน น้ำสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นายพชระ กันไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ ดอยบรรจบ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010077 บ้านวังยาว นางสาวรวินันท์ สุดสม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010077 บ้านวังยาว นายวีระพรรณ์ พอใจ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010077 บ้านวังยาว นางสาวพวงผกา เชื้อหมอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010077 บ้านวังยาว นางสาวฐิิตินันท์ พอใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010077 บ้านวังยาว นางพิศมัย ยะนันท์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010077 บ้านวังยาว นางสาวปราชญา สายแก้ว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นายปรัชญา สมณะช้างเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสุดาพร ปะระมะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นายทินกร อุดมใจรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวกรทิพย์ นุแปงถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสุรีพร อายุยืน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวภัทรภร พอใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวนุชนาถ ขัดศิริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นายประทวน คนสูง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสาวิณี มงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางจิราภา สุดสม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสุทธิดา คนสูง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายวราวุธ จรัสธิอวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางศิวพร ขัติยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายนคร หาวีระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางวิสา อุตเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสุนทรี จันทร์ผง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวอุดม ปางฝั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวกชพร อภิวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวอรัญญา ขัดศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายเฉลิม ยศอิศวกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวพรพิมล พรมรักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวกุลชาติ วิชายะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสุรพร แสนศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวประภาพรรณ จันทร์ผง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวรชา งามแฉล้ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายเพลิน สุขขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายวีรภัทร สาราคาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวประทุมพร ฟุ่มฟองฟู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010082 บ้านน้ำหิน นายนิพกร กอชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นายสวัสดิ์ หาดจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นางวิมลศิริ สิงหราไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นางสาวพรรณิสา ผาเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นายณัฏชภัทร จำปาหอม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010082 บ้านน้ำหิน นางสาวพัณณิตา ศรีอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010082 บ้านน้ำหิน นายสันติภาพ กล่อมจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010082 บ้านน้ำหิน นางสาวกันยารัตน์ ทะเทพ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010082 บ้านน้ำหิน นางเปี่ยม กล่อมจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010083 บ้านเชียงของ นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นางมัลลิกา ไชยดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นางสาวบุณณดา หาญวุฒิพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นางสาวเมธินี กองแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นางสาวชนิดา บำรุงเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010083 บ้านเชียงของ ว่าที่ ร.ต.หญิงวิรัญชนา คำสุรันทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010083 บ้านเชียงของ นายประเสริฐ แปงมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010083 บ้านเชียงของ นางสาววีนัสรินทร์ บุญทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010083 บ้านเชียงของ นายนิพัทธ์ อายะวรรณา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010084 บ้านห้วยเลา นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนนะไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010084 บ้านห้วยเลา นายวรายุทธ์ เสนนะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010084 บ้านห้วยเลา นายยุทธพงษ์ สุรินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010084 บ้านห้วยเลา นายเกียรติ ปัญญาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010085 บ้านนาหล่าย นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010085 บ้านนาหล่าย นางแสงเดือน ทภูมินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010085 บ้านนาหล่าย นางสาวพนิตพชา ไพเกาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010085 บ้านนาหล่าย นางสาวพิมพรรณ เขื่อนขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010085 บ้านนาหล่าย นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์นันตา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010085 บ้านนาหล่าย นายปรีชา มะโนอ้วน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010085 บ้านนาหล่าย นางสาวขวัญฤดี ดวงทิพย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010085 บ้านนาหล่าย นางสาวจิระวดี อินธิศักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010086 บ้านบุ้ง นางสาวอรอินทุ์ สอนใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010086 บ้านบุ้ง นางสาวสุมิตรา วงษา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010086 บ้านบุ้ง นางสาวพลอย สุนทรครุฑ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010086 บ้านบุ้ง นายสุวิทย์ ตุ้ยแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010086 บ้านบุ้ง นางสาวกรรณิกา จันทร์ผง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางวราพร มาลาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางเปี่ยมสุข ธิเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายมาตย์ ใจจริม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางนงค์เยาว์ แก้วกันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางโสภา นันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางชนันธร ปาฟอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพันทิพา ใจจริม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางนันทา พลธนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายวิโรจน์ ราชปันติ๊บ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวกัญญาพิชญ์ ใจบุญภักดีพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางอัมพร มจินานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวพิกุล ธิบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางนิภา อุ่นถา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสกาวเดือน ปาฟอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายกิตติศักดิ์ โนกัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพรพรรณ ระลึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายนายสังวาลย์ มัยราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวรัชดาภรณ์ ปะมะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวกุลนิษฐ์ ติสระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวพิชญ์สินี กองทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายประจวบ ศรีพรม พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายกฤตเมธ พรมใจ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพชรพร ใจบุญภักดีพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางภาวิณี คำเปียง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสุชาดา จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นายธนากร พิชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางมัทนา เทพสุคนธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางพัฒนา ไพเกาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางภัทรวดี ปาริน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสาวพิชามญชุ์ คำสอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นายนิรัชชัย โปทาหนัก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสาวพัชญาภา หล้าพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสาวนงนุช กาเรือน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010089 บ้านพืชเจริญ นายวรชน มจินานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010089 บ้านพืชเจริญ นางศรีเพ็ญ ใจธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010089 บ้านพืชเจริญ นางสาววิภารัตน์ แผ้วเกษม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010089 บ้านพืชเจริญ นางสาวคนึงนิจ มณีวุฒินันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010089 บ้านพืชเจริญ นางฤทัยรัตน์ ภูฆัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010089 บ้านพืชเจริญ นายณรงค์ มาพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010089 บ้านพืชเจริญ นางสาวสุวารัตน์ กันหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010090 บ้านน้ำพุ นางอาลิเจ ก้อนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวนาถตยา ตันถา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวศิราพร ผาบสละ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวขวัญตา อ้อยงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวอัญญารัตน์ สมปานวัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010092 บ้านเปา นายภานุมาศ ปาฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางฉวี เรืองการินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางวราภรณ์ กาวีนุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวมนต์นภัส ถาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายพรชัย คำฟู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางมารศรี สายสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายปรีชา มาอ้าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายปรีชา ก้อนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวขวัญกมล สีธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายพงษ์ทัต กิติตุ้ย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวกชกร นิลคง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายชนสิษฏ์ จอมเดชา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาววันวิสาข์ สาบุญมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายณัฐจักร์ สุทธิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาว ปาริฉัตร วานิชกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวจุฑามาศ ศรีใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวภูมรินทร์ คงเสมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010092 บ้านเปา นางสาวรมิดา สิงต๊ะนะ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010092 บ้านเปา นายสมัย สุมทุม พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010092 บ้านเปา นางสาวนินวรรณา ขัติยะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายนิเวศน์ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางมะลิวรรณ ลาภมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายครรชิต แก้วกันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางฟองจันทร์ งิ้วแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางจุฬาลักษณ์ ไข่ทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายทองเติม กองตุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางศราณ์กานฑ์ จันทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายวิทยา บัตริยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางกันยากร วงศ์สารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายบัณฑิต โนอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายเอกลักษณ์ อะริยะวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางภาวิณี สอนใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางโศภณิศ กันทะกาลัง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายธนภัทร อภัยรุณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายชัชรินทร์ เชียงทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางสาววลัยพร กันทะลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายฐานิสภ์ พรมฝั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายรพีพงศ์ โนทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางศิริกาญดา อิ่นธิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางสาวสมฤดี อุดยะเขื่อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายสมโภช ตันตา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางสาวรัตติกาล ทะทิพย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางสาวพิมลพรรณ ธิเขียว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010094 บ้านนาไค้ นายฐิติ เชียงรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางวิมลพรรณ แก้วกันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางวรรณทิสา ไชยทะมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวกรกมล ทองเปี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางทับทิม ถาทิพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางเมษิยา พรมี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวพนัดดา ขันเชียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นายรักษ์ศิลป์ ตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวสุดาวัลย์ ปุกคาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาววิภารัตน์ จักทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวนลินนิภา ปั๋นจา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวธิดารัตน์ งิใสยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวพลอยรวี อนุรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวสุพิชญนันท์ เชียงทา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010094 บ้านนาไค้ นายชลธี เมืองมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010094 บ้านนาไค้ นางชนนิกานต์ วุฒิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวพัทธมน อุ่นวันดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวปรีดาพันธ์ เขื่อนดิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ