ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน ชุมชนบ้านดู่ใต้

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
4
5
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
3
1
8
9

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ จำนวน 9 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ สิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาวกัญญพัชร อยู่สำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางพาฐิฎาภรณ์ ดอนนันชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสุรีย์ นันคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาวรัชนีกร งามขำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาววาสนา ธรรมพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาววราภรณ์ ยศกันโท ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาวเกษรินทร์ บำเรอสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)