ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านนาซาว

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
3

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาซาว จำนวน 3 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010015 บ้านนาซาว นางจีรนันท์ ตันธะนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010015 บ้านนาซาว นางพาธินีย์ ศรีนวลใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010015 บ้านนาซาว นางปิยวรรณ แผลงศร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)