ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านห้วยมอญ

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
5
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
4
6
4
9
13

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยมอญ จำนวน 13 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010029 บ้านห้วยมอญ นายแดนกมล กาโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางเอมอร โชติธนโยธิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสมจิตร พรมสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวสุนีย์ เมืองเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางบุษบา นภัสชุติกาญจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางนุจิรา นิลาพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นายเดชดนัย มหายศนันท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010029 บ้านห้วยมอญ นายกฤษติกร แปงผางา ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวชลนิชา ขันเชียง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวกานติมา หน่อท้าว ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวรักชนก คำสุหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นายบุญส่ง แดนคำปา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวอรทัย อุ่นจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)