ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านนาไลย

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
3
4
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
2
3
4
7

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาไลย จำนวน 7 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010173 บ้านนาไลย นายเทวรรณ สีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นางเพียร ไชยวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นางพนารัตน์ ดวงงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นางสาวดวงฤทัย สวนยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นายเจตน์ เขื่อนเพชร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010173 บ้านนาไลย นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010173 บ้านนาไลย นางสุภัทร์นันท์ วิระขันคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)