ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านแคว้ง

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5
4
5
9

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านแคว้ง จำนวน 9 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010061 บ้านแคว้ง นายไพโรจน์ กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นายกำพล คำเกิด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นายเอกชัย ปิจดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวจิราพร มหานิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวณัฐธิดา พรมดวงดี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010061 บ้านแคว้ง นางสาววริสา วิชัยคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010061 บ้านแคว้ง นายเจนณรงค์ ร่วมวงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวสุกัญญา ขัติเนตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010061 บ้านแคว้ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญลัดดา อนันตภักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)