ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านห้วยแฮ้ว

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
4
9
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
6
11
17

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว จำนวน 17 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายนุสาสดิ์ เกิดกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายปิยะพงค์ ดู่อินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางกิ่งดาว พุทธวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางเทวิน สินธุวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางภัทรพร พรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางรัชดา ธรรมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางอุทุมภรณ์ พิมพิลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวโสภิส ทะก๋า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายเทวิน ศิริมาตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวเพ็ญนภา ตีคาอายุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางวรินธร สิทธิวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางรัตนาวดี ไชยมิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวขวัญฤทัย ศรีมาโน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายบุญญาฤทธิ์ แปงไชย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ ธรรมสัจจา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวเบญจรัตน์ ไชยกาอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)