ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านปางช้าง

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
4
4
5
9

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านปางช้าง จำนวน 9 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010204 บ้านปางช้าง นายสามารถ ดีพรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นางอัญชลี ทองมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นางแพรวพรรณ โลนันท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นางสาวนิชากร ม่วงคำหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นางสาวปัณฬี อาริยะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010204 บ้านปางช้าง นางนงราม ก๋าวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010204 บ้านปางช้าง นายจารุวิทย์ ตาทิพย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010204 บ้านปางช้าง นายยงยุธ ทองมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010204 บ้านปางช้าง นายจำลอง หลวงขาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)