ข้อมูลบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
11
11
22
5
42
47
9
1
10
0
0
0
4
2
6
1
1
2
33
58
91
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
12
6
18
0
6
6
0
9
9
2
6
8
1
9
10
11
13
24
0
3
3
1
2
3
2
1
3
1
2
3
33
58
91

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 91 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร นางสาวนันทิวัน แสงเนตร ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสมพร จันทร์พล แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายจรัญ ยาธะนะ ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายวีรพัฒน์ ศรีเมือง ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอนุวัตร หมื่นเป็ง ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสังวาล ยะหมื่น ช่างไฟฟ้า
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายเกรียงไกร จักริลา ช่างไฟฟ้า
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายกฤษฎ์ชนม์ ธัญกัญจณธรณ์ ช่างไฟฟ้า
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสมัย ศิริวงค์ พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายเฉลียว จองกว้าง พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายรัศมี มาณกิจ ช่างไฟฟ้าชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนพดล ชมภู ช่างไฟฟ้าชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางกัญญา พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายไพรสันต์ แก้วฮ่อน เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวทิพย์วภา ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางพนิต​พร​ ไทนอ นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร จ่าสิบตำรวจหญิงนุจิรา ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางรุ่งทิพย์ สายมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางจีราพร ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางมุกดาวัลย์ สมทรง เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวอัมพร ไชยวัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางชลธิชา เฟยลุง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางนิตยา สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางรุ่งอรุณ ตันดี นักทรัพยากรบุคคล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม นักทรัพยากรบุคคล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายสมเพชร เชื้อหมอ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางอำพร โลราช เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวิชัย เทพกอม เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางยอดนารี ปุญญมัย นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางจีรวรรณ ศรีริ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางอรวรรณ ติลสาร นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางดวงเดือน พูดสัตย์ นักวิชาการศึกษา
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเครือวัลย์ จิตร์ชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางศรีเรือน ประเทือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางเพียรจิต แสนธิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางชลฤดี สวนนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวกัญชพร เขื่อนคำ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวกันยา ทองฟู นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางศิริพรรณ ยารังษี นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวราภรณ์ ศิริ นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวรรณพร สุทธชัย นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้ว นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางดวงตา ลำลึก ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายอนุชา รัตนอุบล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒน์โภคิน ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางนรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวิพาภรณ์ พุฒิมา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางธนพรรณ กุลาวาไชย เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวรวรรณ หาญคำ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวทิพธิวา แข่งขัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร นางสาวพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสมรี เกิดกล่ำ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร นางสาวศุภางค์ รชตวงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร นายอิทธิกันต์ มีจันทร์ชยะกุล เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มกฎหมายและคดี
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ นิติกร
ชำนาญงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี
บุคลากร นายสิบเอก วุฒิพงษ์ ขันผง นิติกร
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มกฎหมายและคดี