ข้อมูลบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
11
11
22
5
42
47
9
1
10
0
1
1
4
2
6
1
1
2
33
59
92
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
12
6
18
0
6
6
0
9
9
2
7
9
1
9
10
11
13
24
0
3
3
1
2
3
2
1
3
1
2
3
33
59
92

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร กลุ่มอำนวยการ จำนวน 18 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
บุคลากร นางสาวนันทิวัน แสงเนตร ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสมพร จันทร์พล แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายจรัญ ยาธะนะ ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายวีรพัฒน์ ศรีเมือง ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอนุวัตร หมื่นเป็ง ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายกฤษฎ์ชนม์ ธัญกัญจณธรณ์ ช่างไฟฟ้า
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายเกรียงไกร จักริลา ช่างไฟฟ้า
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสังวาล ยะหมื่น ช่างไฟฟ้า
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสมัย ศิริวงค์ พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายเฉลียว จองกว้าง พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายรัศมี มาณกิจ ช่างไฟฟ้าชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนพดล ชมภู ช่างไฟฟ้าชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายไพรสันต์ แก้วฮ่อน เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางกัญญา พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวทิพย์วภา ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางพนิต​พร​ ไทนอ นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ