ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ
รหัสตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
01
1
0
1
03
2
1
3
09
11
11
22
41
0
2
2
42
1
1
2
43
0
6
6
44
0
1
1
45
1
9
10
46
0
4
4
47
0
3
3
48
0
1
1
49
1
6
7
50
1
1
2
33
2
7
9
31
0
3
3
123
2
0
2
105
0
1
1
106
2
0
2
129
2
0
2
127
1
0
1
115
1
0
1
116
3
0
3
133
1
0
1
118
1
0
1
101
0
1
1