บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน (6 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน

 • นางรุ่งทิพย์ สายมา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
 • นางรัตนา ภูเขียว
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ปฏิบัติการ
  นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ
  นางจีราพร ปิยศทิพย์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ
  จ่าสิบตำรวจหญิงนุจิรา ทาราทิพย์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน