บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน (3 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

 • นางวรพรรณ ภัทรกรณ์
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
 • นางสาวทิพธิวา แข่งขัน
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ปฏิบัติการ
  นางสาวพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ชำนาญการ