ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
18
10
28
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
77
21
98
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
96
31
127
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
3
1
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
3
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
4
8
 3. ครู
-
คศ.1
64
158
222
 ชำนาญการ
คศ.2
73
184
257
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
84
391
475
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
221
734
955
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
14
96
110
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
40
2
42
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
52
73
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
185
367
552
รวมทั้งหมด
583
1,292
1,875