ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
20
10
30
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
76
22
98
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
97
32
129
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
2
1
3
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
3
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
4
7
 3. ครู
-
คศ.1
61
138
199
 ชำนาญการ
คศ.2
74
184
258
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
83
384
467
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
218
707
925
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
18
108
126
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
40
2
42
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
51
72
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
191
372
563
รวมทั้งหมด
591
1,280
1,871