ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
0
1
1
97
32
129
19
42
61
48
155
203
91
2
93
3
0
3
0
1
1
0
1
1
11
3
14
1
12
13
15
45
60
1
0
1
6
11
17
9
0
9
15
0
15
0
3
3
3
14
17
1
0
1
0
1
1
3
4
7
1
0
1
1
9
10
224
722
946
18
108
126
2
11
13
1
0
1
1
0
1
0
1
1
20
102
122