ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
0
1
1
96
31
127
19
42
61
46
161
207
87
2
89
3
0
3
0
1
1
0
1
1
0
1
1
12
3
15
2
10
12
15
45
60
1
0
1
6
11
17
9
0
9
15
0
15
0
1
1
3
14
17
1
0
1
0
1
1
4
5
9
2
0
2
1
10
11
227
752
979
14
96
110
2
11
13
1
0
1
0
1
1
17
92
109