ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


1,869 คน

ครูและบุคลากร

129 คน

ผอ.รร.

7 คน

รอง ผอ.รร.

946 คน

ครู

126 คน

ครูผู้ช่วย

0 คน

บุคลากร 38(2)

42 คน

ลูกจ้างประจำ

72 คน

พนักงานราชการ

376 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

170 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

17 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
339
855
1,194
0
0
0
40
2
42
21
51
72
191
372
563
591
1,280
1,871