ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


1,874 คน

ครูและบุคลากร

127 คน

ผอ.รร.

9 คน

รอง ผอ.รร.

979 คน

ครู

110 คน

ครูผู้ช่วย

1 คน

บุคลากร 38(2)

42 คน

ลูกจ้างประจำ

73 คน

พนักงานราชการ

353 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

181 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

18 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
337
870
1,207
0
1
1
40
2
42
21
52
73
185
367
552
583
1,292
1,875