ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

183
โรงเรียนในสังกัด
39
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
143
โรงเรียนขนาดเล็ก
58
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 42
22.95
21 - 40 คน
 34
18.58
41 - 60 คน
 27
14.75
61 - 80 คน
 19
10.38
81 - 100 คน
 16
8.74
101 - 120 คน
 6
3.28
รวม
 143
78.14
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 25
13.66
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 5
2.73
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 6
3.28
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
1.09
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 2
1.09
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 183
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 143 แห่ง

78.14%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 30 แห่ง

16.39%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 8 แห่ง

4.37%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง

1.09%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 104 แห่ง

56.83%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 แห่ง

17.49%

ประถมศึกษา จำนวน 40 แห่ง

21.86%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 แห่ง

3.83%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 183 แห่ง 58 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด