ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองน่าน

39
โรงเรียนในสังกัด
12
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
30
โรงเรียนขนาดเล็ก
11
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 12
30.77
21 - 40 คน
 7
17.95
41 - 60 คน
 4
10.26
61 - 80 คน
 4
10.26
81 - 100 คน
 2
5.13
101 - 120 คน
 1
2.56
รวม
 30
76.92
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 4
10.26
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
7.69
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 2
5.13
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 39
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 30 แห่ง

76.92%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 4 แห่ง

10.26%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง

7.69%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง

5.13%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 21 แห่ง

53.85%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 แห่ง

28.21%

ประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

15.38%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

2.56%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด