ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเวียงสา

52
โรงเรียนในสังกัด
5
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
44
โรงเรียนขนาดเล็ก
17
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเวียงสา
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 14
26.92
21 - 40 คน
 12
23.08
41 - 60 คน
 8
15.38
61 - 80 คน
 7
13.46
81 - 100 คน
 3
5.77
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 44
84.62
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 5
9.62
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 1
1.92
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
1.92
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
1.92
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 52
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 44 แห่ง

84.62%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 6 แห่ง

11.54%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง

3.85%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 29 แห่ง

55.77%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 แห่ง

5.77%

ประถมศึกษา จำนวน 18 แห่ง

34.62%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง

3.85%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 52 แห่ง 17 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด