ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอภูเพียง

15
โรงเรียนในสังกัด
4
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
12
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอภูเพียง
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 4
26.67
21 - 40 คน
 3
20.00
41 - 60 คน
 0
0.00
61 - 80 คน
 4
26.67
81 - 100 คน
 2
13.33
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 12
80.00
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 3
20.00
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 15
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 12 แห่ง

80.00%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 3 แห่ง

20.00%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 0 แห่ง

0.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 10 แห่ง

66.67%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 แห่ง

26.67%

ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

6.67%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด