39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเมือง 1 จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010001 บ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
9
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
19
นายสมควร น้ำเย็น
55010007 บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
9
สิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
55010018 ราชานุบาล ในเวียง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1,545
44
97
นางมนตรา ฟักมงคล
55010019 บ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
4
55010020 บ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
55010022 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
3
55010023 บ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010024 บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
153
11
18
นายธีร์ ทินกุล
55010025 บ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
10
นายสุพจน์ ภิราญคำ
55010026 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
59
11
10
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
55010027 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
6