39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มแม่จริม จำนวน 15 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010048 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
10
11
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
55010049 บ้านป่าสัก น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
48
8
11
นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน
55010051 บ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
38
6
5
นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์
55010052 บ้านน้ำพาง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
103
10
12
นายเอกชัย สุภา
55010056 มิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010057 บ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
241
11
19
นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
55010058 บ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
332
11
22
นางสาวสายรุ้ง เสมอ
55010059 บ้านตอง แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
128
10
18
นายวุฒิชัย โลนันท์
55010060 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
7
9
นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
55010061 บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
52
7
9
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
55010063 บ้านพรหม หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
27
5
7
55010064 ชุมชนบ้านนาคา หนองแดง แม่จริม น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
224
8
13
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
55010065 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
35
7
6
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์
55010068 บ้านห้วยบง หมอเมือง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
31
6
9
นายน่านนที คำแปงตัน
55010194 บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
207
9
11
นายบุญเสริม เสนนันตา