39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มบ้านหลวง จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
12
นางปิยะนาถ ฉุนหอม
55010072 บ้านพี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
2
3
55010073 บ้านเป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
12
นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
55010076 บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
115
11
17
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
55010077 บ้านวังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
196
8
18
นายศุภชัย ชุ่มใจ
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
84
9
11
นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
55010080 ชุมชนบ้านหลวง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
100
8
17
นายวราวุธ จรัสธิอวน