39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาน้อย 1 จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010082 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
9
นายนิพกร กอชาลี
55010083 บ้านเชียงของ เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
9
นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
55010085 บ้านนาหล่าย นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
8
นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
55010086 บ้านบุ้ง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
5
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
557
19
29
นายกฤษดา อินแสง
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นางสุชาดา จินะแปง
55010103 บ้านศาลา สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
31
6
8
นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
55010104 บ้านสถาน สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
9
นางวันทนา เสนนะ
55010105 บ้านนา สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
199
12
20
นายมานพ มาสุข
55010106 บ้านน้ำลัด สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
10
นางสาวณัฐธิดา บุตรใส