39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาน้อย 2 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
213
11
22
55010094 บ้านนาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
127
11
20
นายฐิติ เชียงรินทร์
55010095 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
3
55010108 บ้านสันทะ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
128
11
19
นายอดุลย์ โรงคำ
55010109 บ้านเชตวัน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
58
7
9
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
55010110 บ้านห้วยส้ม สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
9
10
นายมังกร อุบลเลิศ
55010111 บ้านห้วยจอย สันทะ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010112 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
7
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
441
16
24
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย