39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเวียงสา 4 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010120 บ้านท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
2
55010137 บ้านสาลี่ น้ำมวบ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
44
7
9
นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
55010138 บ้านน้ำมวบ น้ำมวบ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
218
8
17
นายนิติพันธ์ ปางน้อย
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
8
นายธวัชชัย ชนะพิศ
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายพยุง กองขัน
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่าน เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
25
6
2
55010163 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
1
55010164 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
9
11
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
9
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา