39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาหมื่น 1 จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
139
8
17
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
55010176 บ้านค้างอ้อย นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
12
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
55010177 บ้านน้ำเลา นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
6
55010178 บ้านห้วยนาย นาทะนุง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
25
6
7
นายจีระพงษ์ คำแสน
55010180 บ้านคำเรือง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
8
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
156
8
15
นายกฤตภาส นาทองเดช
55010183 บ้านนายาง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
12
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์