39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาหมื่น 2 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010181 บ้านนาบอน บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010184 บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
9
นายภาคภูมิ มหายศนันท์
55010185 บ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
9
นายสงบ จินะแปง
55010186 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
27
5
5
55010187 บ้านน้ำลี ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
16
6
5
นายสุชีพ เพียรวิทูร
55010188 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
14
6
5
นางปิลันธนา ปิงวงค์
55010189 บ้านนาคา เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายวิทยา ใจแก้ว
55010190 อนุบาลเมืองลี เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
5
55010191 บ้านน้ำอูน เมืองลี นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
14
4
0