39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มภูเพียง 1 จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010216 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
176
11
24
ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
55010217 บ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2
55010219 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
39
12
8
นางจีรพรรณ สีโน
55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
10
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
55010226 บ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
62
7
10
นายพัฒนา ไชยเลิศ
55010228 บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
95
10
12
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์