โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 38 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ผู้บริหาร
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 42 นายสมควร น้ำเย็น
55010006 บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 นายอลังการ กุลหนาน
55010011 บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
55010024 บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 41 นายธีร์ ทินกุล
55010026 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 18 นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
55010029 บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 25 นายแดนกมล กาโน
55010037 บ้านน้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 89 นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
55010040 บ้านสองแคว สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 102 นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
55010041 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 81 นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
55010043 บ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 16 นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 45 นายธงชัย พุฒนา
55010048 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 นายสมหวัง วงค์แจ่ม
55010052 บ้านน้ำพาง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 นายเอกชัย สุภา
55010057 บ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
55010058 บ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นางสาวสายรุ้ง เสมอ
55010059 บ้านตอง แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 42 นายวุฒิชัย โลนันท์
55010076 บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 21 นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
55010092 บ้านเปา น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 30 นายภานุมาศ ปาฟอง
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 43
55010094 บ้านนาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 22 นายฐิติ เชียงรินทร์
55010105 บ้านนา สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 31 นายมานพ มาสุข
55010108 บ้านสันทะ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 นายอดุลย์ โรงคำ
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 79 ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 42 นายดามพ์ กันแก้ว
55010140 บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 43 นายวสันต์ สอนแก้ว
55010141 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 14
55010143 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 24 นางสาวสุนทรีย์ พรมตา
55010148 บ้านท่ามงคล แม่สาคร เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 60 นายนิรันดร์ ยอดคำ
55010152 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 55 นางสาวลำดวน ปวงไชยา
55010174 บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 19 ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 35 นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
55010201 บ้านศรีนาม่าน พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 นายประสิทธิ์ จินะสาม
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34 นายนิยม เงินวงค์ใน
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 29 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
55010216 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 55 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
55010219 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 12 นางจีรพรรณ สีโน
55010228 บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์