39

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 183 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010001 บ้านนาผา แสดงเส้นทาง กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
9
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ แสดงเส้นทาง กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
19
นายสมควร น้ำเย็น
55010004 บ้านธงหลวง แสดงเส้นทาง กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
14
4
5
55010006 บ้านไชยสถาน แสดงเส้นทาง ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
100
12
15
นายอลังการ กุลหนาน
55010007 บ้านศรีเกิด แสดงเส้นทาง ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ แสดงเส้นทาง ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
9
สิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
55010011 บ้านถืมตอง แสดงเส้นทาง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
17
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
55010013 บ้านซาวหลวง แสดงเส้นทาง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
9
นายธงชัย ช่อฟ้า
55010014 บ้านนวราษฎร์ แสดงเส้นทาง นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
45
8
7
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
55010015 บ้านนาซาว แสดงเส้นทาง นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
3
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา แสดงเส้นทาง นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
4
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) แสดงเส้นทาง ในเวียง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1,745
58
92
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
55010018 ราชานุบาล แสดงเส้นทาง ในเวียง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1,545
44
97
นางมนตรา ฟักมงคล
55010019 บ้านวังหมอ แสดงเส้นทาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
4
55010020 บ้านสะละภูเวียง แสดงเส้นทาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
55010022 บ้านสันติภาพ แสดงเส้นทาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
3
55010023 บ้านทรายทอง แสดงเส้นทาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010024 บ้านน้ำงาว แสดงเส้นทาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
153
11
18
นายธีร์ ทินกุล
55010025 บ้านผาขวาง แสดงเส้นทาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
10
นายสุพจน์ ภิราญคำ
55010026 บ้านผาตูบ แสดงเส้นทาง ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
59
11
10
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
55010027 บ้านผาสิงห์ แสดงเส้นทาง ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
6
55010028 บ้านศรีนาป่าน แสดงเส้นทาง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010029 บ้านห้วยมอญ แสดงเส้นทาง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
11
11
นายแดนกมล กาโน
55010030 บ้านเรือง แสดงเส้นทาง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
9
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
55010031 บ้านดอนเฟือง แสดงเส้นทาง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
7
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ แสดงเส้นทาง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
55010034 บ้านป่าคา แสดงเส้นทาง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
3
0
55010035 บ้านต้าม แสดงเส้นทาง สวก เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
65
8
9
55010036 บ้านเชียงยืน แสดงเส้นทาง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นายวันชัย โชติธนโยธิน
55010037 บ้านน้ำโค้ง แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
320
11
21
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
2
55010040 บ้านสองแคว แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
403
11
28
นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
55010041 บ้านปางเป๋ย แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
346
11
23
นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
55010042 บ้านกาใส แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
22
3
55010043 บ้านวังตาว แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
33
9
10
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
55010044 บ้านห้วยปุก แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
8
4
2
55010045 บ้านห้วยเฮือ แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
33
5
6
นายเอกประภู อิ่นป้อ
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา แสดงเส้นทาง สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
145
11
17
นายธงชัย พุฒนา
55010048 บ้านน้ำปาย แสดงเส้นทาง น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
10
11
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
55010049 บ้านป่าสัก แสดงเส้นทาง น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
48
8
11
นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน
55010051 บ้านน้ำปูน แสดงเส้นทาง น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
38
6
5
นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์
55010052 บ้านน้ำพาง แสดงเส้นทาง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
103
10
12
นายเอกชัย สุภา
55010056 มิตรมวลชน 3 แสดงเส้นทาง น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010057 บ้านร่มเกล้า แสดงเส้นทาง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
241
11
19
นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
55010058 บ้านน้ำตวง แสดงเส้นทาง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
332
11
22
นางสาวสายรุ้ง เสมอ
55010059 บ้านตอง แสดงเส้นทาง แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
128
10
18
นายวุฒิชัย โลนันท์
55010060 บ้านก้อ แสดงเส้นทาง แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
7
9
นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
55010061 บ้านแคว้ง แสดงเส้นทาง หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
52
7
9
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
55010063 บ้านพรหม แสดงเส้นทาง หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
27
5
7
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แสดงเส้นทาง หนองแดง แม่จริม น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
224
8
13
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แสดงเส้นทาง หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
35
7
6
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์
55010068 บ้านห้วยบง แสดงเส้นทาง หมอเมือง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
31
6
9
นายน่านนที คำแปงตัน
55010071 บ้านพี้ใต้ แสดงเส้นทาง บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
12
นางปิยะนาถ ฉุนหอม
55010072 บ้านพี้เหนือ แสดงเส้นทาง บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
2
3
55010073 บ้านเป้า แสดงเส้นทาง บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
12
นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
55010076 บ้านฟ้า แสดงเส้นทาง บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
115
11
17
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
55010077 บ้านวังยาว แสดงเส้นทาง ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
196
8
18
นายศุภชัย ชุ่มใจ
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ แสดงเส้นทาง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง แสดงเส้นทาง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
84
9
11
นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
55010080 ชุมชนบ้านหลวง แสดงเส้นทาง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
100
8
17
นายวราวุธ จรัสธิอวน
55010082 บ้านน้ำหิน แสดงเส้นทาง เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
9
นายนิพกร กอชาลี
55010083 บ้านเชียงของ แสดงเส้นทาง เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
9
นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
55010084 บ้านห้วยเลา แสดงเส้นทาง เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
4
55010085 บ้านนาหล่าย แสดงเส้นทาง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
8
นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
55010086 บ้านบุ้ง แสดงเส้นทาง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
5
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) แสดงเส้นทาง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
557
19
29
นายกฤษดา อินแสง
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง แสดงเส้นทาง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นางสุชาดา จินะแปง
55010089 บ้านพืชเจริญ แสดงเส้นทาง น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
7
55010090 บ้านน้ำพุ แสดงเส้นทาง น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
30
7
5
55010092 บ้านเปา แสดงเส้นทาง น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
170
11
20
นายภานุมาศ ปาฟอง
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย แสดงเส้นทาง บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
213
11
22
55010094 บ้านนาไค้ แสดงเส้นทาง บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
127
11
20
นายฐิติ เชียงรินทร์
55010095 บ้านทัพม่าน แสดงเส้นทาง บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
3
55010096 บ้านใหม่ แสดงเส้นทาง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
127
8
12
นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
55010097 บ้านหัวเมือง แสดงเส้นทาง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
11
นายมารุต กำธรกูล
55010099 บ้านน้ำหก แสดงเส้นทาง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
55010100 บ้านหนองบัว แสดงเส้นทาง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
85
8
12
นายสมัคร บัวอาจ
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 แสดงเส้นทาง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
8
นายพัฒนชัย มาธิ
55010103 บ้านศาลา แสดงเส้นทาง สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
31
6
8
นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
55010104 บ้านสถาน แสดงเส้นทาง สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
9
นางวันทนา เสนนะ
55010105 บ้านนา แสดงเส้นทาง สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
199
12
20
นายมานพ มาสุข
55010106 บ้านน้ำลัด แสดงเส้นทาง สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
10
นางสาวณัฐธิดา บุตรใส
55010108 บ้านสันทะ แสดงเส้นทาง สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
128
11
19
นายอดุลย์ โรงคำ
55010109 บ้านเชตวัน แสดงเส้นทาง สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
58
7
9
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
55010110 บ้านห้วยส้ม แสดงเส้นทาง สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
9
10
นายมังกร อุบลเลิศ
55010111 บ้านห้วยจอย แสดงเส้นทาง สันทะ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010112 บ้านส้าน แสดงเส้นทาง สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
7
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ แสดงเส้นทาง สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
441
16
24
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร แสดงเส้นทาง กลางเวียง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
592
22
40
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) แสดงเส้นทาง กลางเวียง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
10
นายจำนงค์ สมมา
55010116 บ้านดอนไชย แสดงเส้นทาง กลางเวียง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล แสดงเส้นทาง ขึ่ง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
198
8
13
นายสุทัศน์ ปันสอน
55010120 บ้านท่าลี่ แสดงเส้นทาง ขึ่ง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
2
55010121 บ้านหลับมืนพรวน แสดงเส้นทาง จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
11
นางกวิสรา ศรีมูล
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร แสดงเส้นทาง จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
150
11
18
นายดามพ์ กันแก้ว
55010123 บ้านปางสา แสดงเส้นทาง จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
36
9
7
55010124 บ้านนาเคียน แสดงเส้นทาง จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
15
5
6
นางสาวยุวเรศ วุธนู
55010125 บ้านครกคำ แสดงเส้นทาง ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
9
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
55010126 บ้านนากอก แสดงเส้นทาง ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
5
2
55010127 บ้านป่าสัก แสดงเส้นทาง ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย แสดงเส้นทาง ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010129 ทุ่งศรีทอง แสดงเส้นทาง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
56
6
8
นางสาวนริณี กันคำ
55010130 ศรีนาชื่น แสดงเส้นทาง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
21
6
6
นายบรม ทองสุข
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม แสดงเส้นทาง นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
61
6
8
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา แสดงเส้นทาง นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
14
5
6
นายวิชัย ชัยมณี
55010133 บ้านนาเหลืองใน แสดงเส้นทาง นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
17
5
1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว แสดงเส้นทาง น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
9
นางสาววจี มูลหงษ์
55010137 บ้านสาลี่ แสดงเส้นทาง น้ำมวบ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
44
7
9
นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
55010138 บ้านน้ำมวบ แสดงเส้นทาง น้ำมวบ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
218
8
17
นายนิติพันธ์ ปางน้อย
55010140 บ้านแม่ขะนิง แสดงเส้นทาง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
132
9
19
นายวสันต์ สอนแก้ว
55010141 ภูเค็งพัฒนา แสดงเส้นทาง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
97
9
12
55010143 ไตรธารวิทยา แสดงเส้นทาง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
72
9
11
นางสาวสุนทรีย์ พรมตา
55010144 บ้านหัวนา แสดงเส้นทาง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
22
5
3
55010146 บ้านวัวแดง แสดงเส้นทาง แม่สา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
7
2
1
55010147 บ้านสาคร แสดงเส้นทาง แม่สาคร เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
23
23
4
นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว
55010148 บ้านท่ามงคล แสดงเส้นทาง แม่สาคร เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
128
11
18
นายนิรันดร์ ยอดคำ
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม แสดงเส้นทาง แม่สาคร เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
79
7
9
นายถวัลย์ แก้วด้วง
55010150 บ้านไพรอุดม แสดงเส้นทาง แม่สาคร เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
4
2
3
55010151 บ้านฮากฮาน แสดงเส้นทาง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
37
6
9
นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
55010152 บ้านบ่อหอย แสดงเส้นทาง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
333
13
18
นางสาวลำดวน ปวงไชยา
55010153 บ้านสะเลียม แสดงเส้นทาง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
44
6
5
นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
55010154 บ้านห้วยหลอด แสดงเส้นทาง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
22
6
5
55010155 บ้านป่าหุ่ง แสดงเส้นทาง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
28
6
5
นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์
55010156 บ้านนาก้า แสดงเส้นทาง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
19
5
6
นางสมร สุทธหลวง
55010158 บ้านสาลีก แสดงเส้นทาง ส้าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
57
8
8
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ แสดงเส้นทาง ส้าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
16
ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร แสดงเส้นทาง ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
8
นายธวัชชัย ชนะพิศ
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ แสดงเส้นทาง ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายพยุง กองขัน
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ แสดงเส้นทาง ไหล่น่าน เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
25
6
2
55010163 บ้านนาสา แสดงเส้นทาง ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
1
55010164 บ้านไหล่น่าน แสดงเส้นทาง ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
51
9
11
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา แสดงเส้นทาง ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
9
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา
55010167 บ้านชมพู แสดงเส้นทาง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
10
นางอัจฉรา สีโสภา
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง แสดงเส้นทาง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
35
8
3
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น แสดงเส้นทาง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
4
นายไพรวัน มีเงิน
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น แสดงเส้นทาง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
11
ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์
55010171 บ้านพะเยา แสดงเส้นทาง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
14
6
2
55010172 บ้านอ่ายนาผา แสดงเส้นทาง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
17
7
5
นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา
55010173 บ้านนาไลย แสดงเส้นทาง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
7
นายเทวรรณ สีโสภา
55010174 บ้านปงสนุก แสดงเส้นทาง ปงสนุก เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
83
9
10
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง แสดงเส้นทาง นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
139
8
17
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
55010176 บ้านค้างอ้อย แสดงเส้นทาง นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
12
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
55010177 บ้านน้ำเลา แสดงเส้นทาง นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
6
55010178 บ้านห้วยนาย แสดงเส้นทาง นาทะนุง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
25
6
7
นายจีระพงษ์ คำแสน
55010180 บ้านคำเรือง แสดงเส้นทาง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
8
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
55010181 บ้านนาบอน แสดงเส้นทาง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว แสดงเส้นทาง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
156
8
15
นายกฤตภาส นาทองเดช
55010183 บ้านนายาง แสดงเส้นทาง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
12
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
55010184 บ้านปิงใน แสดงเส้นทาง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
9
นายภาคภูมิ มหายศนันท์
55010185 บ้านปิงหลวง แสดงเส้นทาง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
9
นายสงบ จินะแปง
55010186 บ้านน้ำแพะ แสดงเส้นทาง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
27
5
5
55010187 บ้านน้ำลี แสดงเส้นทาง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
16
6
5
นายสุชีพ เพียรวิทูร
55010188 บ้านน้ำเคิม แสดงเส้นทาง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
14
6
5
นางปิลันธนา ปิงวงค์
55010189 บ้านนาคา แสดงเส้นทาง เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายวิทยา ใจแก้ว
55010190 อนุบาลเมืองลี แสดงเส้นทาง เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
5
55010191 บ้านน้ำอูน แสดงเส้นทาง เมืองลี นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
14
4
0
55010192 บ้านโป่งคำ แสดงเส้นทาง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน ประถมศึกษา
82
7
7
นางสาววาสนา แสงคำ
55010194 บ้านดู่พงษ์ แสดงเส้นทาง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
207
9
11
นายบุญเสริม เสนนันตา
55010195 บ้านสบยาง แสดงเส้นทาง ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน ประถมศึกษา
51
8
9
นางกมลทิพย์ เพชรสุภา
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา แสดงเส้นทาง ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
173
11
21
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
55010198 บ้านป่าแดด แสดงเส้นทาง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
9
นายสุวรินทร์ กันชนะ
55010199 บ้านศรีบุญเรือง แสดงเส้นทาง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
10
นายหัตถชัย หล้าคำมูล
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว แสดงเส้นทาง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
11
17
นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
55010201 บ้านศรีนาม่าน แสดงเส้นทาง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
138
11
19
นายประสิทธิ์ จินะสาม
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา แสดงเส้นทาง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
126
11
19
นายนิยม เงินวงค์ใน
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ แสดงเส้นทาง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
55010204 บ้านปางช้าง แสดงเส้นทาง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
9
นายสามารถ ดีพรมกุล
55010206 บ้านหัวนา แสดงเส้นทาง ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 แสดงเส้นทาง ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
132
9
16
นายเบญจพล ติ๊บขัน
55010208 บ้านม่วงใหม่ แสดงเส้นทาง นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
11
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น แสดงเส้นทาง นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
4
นายอัครพงษ์ ยินดี
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน แสดงเส้นทาง น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
122
11
19
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง แสดงเส้นทาง น้ำแก่น ภูเพียง น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ แสดงเส้นทาง น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
10
นายธวัช ธรรมศิลป์
55010216 บ้านทุ่งน้อย แสดงเส้นทาง ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
176
11
24
ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
55010217 บ้านฝายแก้ว แสดงเส้นทาง ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2
55010219 บ้านห้วยไฮ แสดงเส้นทาง ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
39
12
8
นางจีรพรรณ สีโน
55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) แสดงเส้นทาง ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ แสดงเส้นทาง ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด แสดงเส้นทาง ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
10
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
55010226 บ้านเมืองจัง แสดงเส้นทาง เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
62
7
10
นายพัฒนา ไชยเลิศ
55010228 บ้านหาดเค็ด แสดงเส้นทาง เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
95
10
12
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์