กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 17 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
เมือง 1
55
นางมนตรา ฟักมงคล
2
เมือง 2
163
นายธงชัย ช่อฟ้า
3
เมือง 3
221
นางวรรวรรณ แสงศิริโรจน์
4
แม่จริม
162
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
5
บ้านหลวง
92
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
6
นาน้อย 1
110
นายกฤษดา อินแสง
7
นาน้อย 2
116
นายอดุลย์ โรงคำ
8
นาน้อย 3
79
นายมารุต กำธรกูล
9
เวียงสา 1
99
ว่าที่ร.ต.โชติ ขันหลวง
10
เวียงสา 2
119
นายไพรวัน มีเงิน
11
เวียงสา 3
131
นายบรม ทองสุข
12
เวียงสา 4
62
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
13
นาหมื่น 1
80
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
14
นาหมื่น 2
49
นายสงบ จินะแปง
15
สันติสุข
128
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
16
ภูเพียง 1
71
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล
17
ภูเพียง 2
61
นายเบญจพล ติ๊บขัน