กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 17 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
เมือง 1
187
นางมนตรา ฟักมงคล
2
เมือง 2
27
นายธงชัย ช่อฟ้า
3
เมือง 3
219
นางวรรวรรณ แสงศิริโรจน์
4
แม่จริม
162
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
5
บ้านหลวง
90
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
6
นาน้อย 1
116
นายกฤษดา อินแสง
7
นาน้อย 2
115
นายอดุลย์ โรงคำ
8
นาน้อย 3
80
นายมารุต กำธรกูล
9
เวียงสา 1
101
ว่าที่ร.ต.โชติ ขันหลวง
10
เวียงสา 2
124
นายไพรวัน มีเงิน
11
เวียงสา 3
133
นายบรม ทองสุข
12
เวียงสา 4
66
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
13
นาหมื่น 1
77
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
14
นาหมื่น 2
47
นายสงบ จินะแปง
15
สันติสุข
130
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
16
ภูเพียง 1
74
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล
17
ภูเพียง 2
62
นายเบญจพล ติ๊บขัน