โรงเรียนบ้านซาวหลวง

98
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านซาวหลวง
หมู่ที่ 5 ซาวหลวง ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0892667109 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250012

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
6
23
ประถมศึกษา
6
39
36
75
รวมทั้งหมด
8
56
42
98
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47
32.35
26.18
36.31
35.46
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธงชัย ช่อฟ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

23.47%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

76.53%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.74
42.14
47
ภาษาอังกฤษ
30.89
31.88
32.35
คณิตศาสตร์
33.21
29.38
26.18
วิทยาศาสตร์
36.36
32.53
36.31
รวม
35.55
33.98
35.46