โรงเรียนบ้านต้าม

65
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้าม
หมู่ที่ 6 บ้านต้าม ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 085-7095997 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250013

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
8
22
ประถมศึกษา
6
29
14
43
รวมทั้งหมด
8
43
22
65
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
44.04
26.43
40.71
30.36
35.385
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

33.85%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 43 คน

66.15%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.44
58.44
44.04
ภาษาอังกฤษ
22.5
29.38
26.43
คณิตศาสตร์
28.75
33.75
40.71
วิทยาศาสตร์
35.75
34.13
30.36
รวม
32.11
38.93
35.385