โรงเรียนบ้านนวราษฎร์

50
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
หมู่ที่ 5 นวราษฎร์ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054701147 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250014

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
5
6
ประถมศึกษา
6
21
18
39
มัธยมศึกษาตอนต้น
1
3
2
5
รวมทั้งหมด
9
25
25
50
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.69
21.88
26.25
33.69
32.8775
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

12.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 39 คน

78.00%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 5 คน

10.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.65
59.35
49.69
ภาษาอังกฤษ
26.25
33.5
21.88
คณิตศาสตร์
35.5
35
26.25
วิทยาศาสตร์
39.25
35.9
33.69
รวม
36.66
40.94
32.8775
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
53.86
49.44
ภาษาอังกฤษ
28.57
26.89
คณิตศาสตร์
29.14
24
วิทยาศาสตร์
37.14
38.22
รวม
37.18
34.64