โรงเรียนบ้านบ่อสวก

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อสวก
หมู่ที่ 10 สวกพัฒนา ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.5
37.5
65
56
52.67
เขตพื้นที่
55.23
33.7
42.6
41.75
44.02
สพฐ.
51.88
31.11
38.76
40.27
41.42
ประเทศ
52.98
34.59
40.47
41.22
43.19
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2557
2558
2559
ภาษาไทย
64.5
ภาษาอังกฤษ
37.5
คณิตศาสตร์
65
วิทยาศาสตร์
56
รวม
52.67