โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์

13
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
หมู่ที่ 3 ม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0979201003 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ www.banmoungsch.com.th.

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
1
0
1
ประถมศึกษา
5
10
2
12
รวมทั้งหมด
6
11
2
13
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54
32.5
10
29
31.375
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

7.69%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

92.31%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.5
67.25
54
ภาษาอังกฤษ
28.75
45
32.5
คณิตศาสตร์
38.75
45
10
วิทยาศาสตร์
33.63
35.5
29
รวม
35.66
48.19
31.375