โรงเรียนบ้านไชยสถาน

92
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
15
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
หมู่ที่ 9 เด่นใหม่ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0871933296 โทรสาร - อีเมล omey_tt@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
12
4
16
ประถมศึกษา
6
25
23
48
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
16
12
28
รวมทั้งหมด
12
53
39
92
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
40.17
28.61
23.33
27.14
29.8125
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57.17
29.33
20
27.33
33.46
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอลังการ กุลหนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

17.39%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 48 คน

52.17%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 28 คน

30.43%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
52.3
56.5
40.17
ภาษาอังกฤษ
44
34.5
28.61
คณิตศาสตร์
32
24
23.33
วิทยาศาสตร์
33.7
34.9
27.14
รวม
40.5
37.48
29.8125
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.83
59
57.17
ภาษาอังกฤษ
27
28.67
29.33
คณิตศาสตร์
24
36
20
วิทยาศาสตร์
32.67
42
27.33
รวม
33.63
41.42
33.46