โรงเรียนบ้านดอนเฟือง

49
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
หมู่ที่ 2 ดอนเฟือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0897012936 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
8
18
ประถมศึกษา
6
16
15
31
รวมทั้งหมด
8
26
23
49
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
58.81
28.61
45
41.61
43.5075
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีระพงษ์ แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

36.73%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

63.27%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
53.06
62.08
58.81
ภาษาอังกฤษ
32.5
34.17
28.61
คณิตศาสตร์
41.25
53.33
45
วิทยาศาสตร์
38.31
44.42
41.61
รวม
41.28
48.5
43.5075