โรงเรียนบ้านเรือง

41
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเรือง
หมู่ที่ 5 นางาม ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0861889549 โทรสาร อีเมล banreang55010030@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250023

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
2
5
ประถมศึกษา
6
20
16
36
รวมทั้งหมด
8
23
18
41
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42.5
26.25
22.5
29.06
30.0775
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

12.20%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 36 คน

87.80%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
54.25
64.42
42.5
ภาษาอังกฤษ
39.5
35.42
26.25
คณิตศาสตร์
48
35.83
22.5
วิทยาศาสตร์
45.2
43.33
29.06
รวม
46.74
44.75
30.0775
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.8
60.25
ภาษาอังกฤษ
28.8
27.5
คณิตศาสตร์
22.4
25
วิทยาศาสตร์
30
33
รวม
32.25
36.44