โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน
หมู่ที่ 1 ศรีนาป่าน ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250025

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.8
30.5
51
42.4
43.43
เขตพื้นที่
48.57
38.63
40.20
36.00
40.85
สพฐ.
45.29
32.73
35.55
38.13
37.92
ประเทศ
46.58
36.34
37.12
39.12
39.79
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2558
2559
2560
ภาษาไทย
49.25
49.8
ภาษาอังกฤษ
25
30.5
คณิตศาสตร์
32.5
51
วิทยาศาสตร์
41.38
42.4
รวม
38.54
43.43