โรงเรียนบ้านถืมตอง

110
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านถืมตอง
หมู่ที่ 1 ถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0899543077 โทรสาร 0 อีเมล -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250026

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
10
23
ประถมศึกษา
6
33
25
58
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
23
6
29
รวมทั้งหมด
11
69
41
110
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
44.03
27.19
31.88
31.69
33.6975
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.09
30.73
31.27
33.64
39.93
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

20.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 58 คน

52.73%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 29 คน

26.36%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
34.17
57.75
44.03
ภาษาอังกฤษ
29.58
46.25
27.19
คณิตศาสตร์
30
45
31.88
วิทยาศาสตร์
34.33
38.63
31.69
รวม
32.02
46.91
33.6975
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.89
61.5
64.09
ภาษาอังกฤษ
23.33
21
30.73
คณิตศาสตร์
18.67
20
31.27
วิทยาศาสตร์
33.78
34
33.64
รวม
31.92
34.13
39.93