โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

92
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมอญ ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0899925852 โทรสาร - อีเมล Huaimon2@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
7
14
ประถมศึกษา
6
24
22
46
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
13
19
32
รวมทั้งหมด
11
44
48
92
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.25
16.25
37.5
29.06
34.015
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.5
25.8
24
26.6
29.48
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายแดนกมล กาโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

15.22%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

50.00%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 32 คน

34.78%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.15
58.46
53.25
ภาษาอังกฤษ
25
29.29
16.25
คณิตศาสตร์
32.22
32.14
37.5
วิทยาศาสตร์
38.72
37.29
29.06
รวม
36.02
39.3
34.015
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.83
55.6
41.5
ภาษาอังกฤษ
29
26.8
25.8
คณิตศาสตร์
25.33
26.4
24
วิทยาศาสตร์
37
35.4
26.6
รวม
34.04
36.05
29.48