โรงเรียนบ้านผาตูบ

56
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผาตูบ
หมู่ที่ 1 ผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054682078 โทรสาร อีเมล phatoob_school@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
2
7
ประถมศึกษา
5
16
11
27
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
9
13
22
รวมทั้งหมด
10
30
26
56
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48
25
35
24.38
33.095
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.33
26
28
27.33
30.67
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

12.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 27 คน

48.21%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 22 คน

39.29%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
0
59.25
48
ภาษาอังกฤษ
0
38.13
25
คณิตศาสตร์
0
35
35
วิทยาศาสตร์
0
41.5
24.38
รวม
0
43.47
33.095
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
52
65.67
41.33
ภาษาอังกฤษ
30
22
26
คณิตศาสตร์
16.67
33.33
28
วิทยาศาสตร์
38
41.33
27.33
รวม
34.17
40.58
30.67